نمایندگی و شرایط اخذ نمایندگی

 

شرایط اخذ نمایندگی
الف ) شرایط عمومی متقاضی : 
 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی .
 2- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا داشتن حسن شهرت در محل کسب .
 3- اقامت دائم در محل تقاضا .
 4 - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان .
 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن .
 6- داشتن جواز کسب اتحادیه صنایع چوب یا مبلمان .
 7- داشتن فروشگاه مناسب با کار نمایندگی .
 
ب ) شرایط اختصاصی :
 1- داشتن ویترین مناسب برای نمایش محصولات التاش.
 2- مکان نمایندگی ترجیحا به صورت همکف و با حداقل متراژ 150 مترمربع.
 3-  نمای ورودی فروشگاه به صورت سکوریت تجهیز شده باشد.
 4- نمایشگاه دارای کف مناسب ( نداشتن هیچ گونه شیب ) بوده و فرش شده با سنگ ، سرامیک روشن با    ابعاد بزرگ و یا پارکت باشد.
 5- دیواره ها بایستی کاملا صاف و گچ کاری شده باشد و ترجیحا پوشیده با کاغذ دیواری و یا رنگ باشد
 6- داشتن سیستم رایانه جهت اتصال به سرور مالی شرکت .
 7- داشتن امکان نصب تابلو.
 بدیهی است پس از تدوین آیین نامه های ارزیابی با رویکرد نظام آراستگی در سال 1395 شرایط اختصاصی        احراز نمایندگی ها بازبینی خواهد شد .
        
ج ) مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :  
 1-  تکمیل درخواست نمایندگی در        http://eltash.ir
 2-  تهیه ارائه کروکی محل مورد تقاضا با نشان دادن موقعیت ملک مورد نظر و نزدیکترین نمایندگی بر روی آن به  طور دقیق .
 3- ارائه تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .
 4- ارائه تصویر برابر اصل جواز کسب .
 5- ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت .
 6- ارائه تصویر سند مالکیت مغازه و یا اجاره نامه (سه ساله ).
 7- ارائه تصویر مدرک تحصیلی .  
 8- تهیه و ارائه عکس از نمای درونی و بیرونی مغازه .  
 9- ارائه برگه سوء پیشینه .
 
 د ) روش اجرا :
 1-  ارائه درخواست نمایندگی توسط شخص متقاضی .
 2- تشکیل پرونده در امور نمایندگی شرکت و یا ارسال درخواست از طریق سایت شرکت همراه با تسلیم  عکسهای محل نمایندگی .
 3- انجام بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه و اعلام نتیجه بازدید .
 4- دعوت از متقاضی جهت مذاکره در صورت تایید صلاحیت
 5- اطلاع از ضوابط و شرایط اعطاء نمایندگی و اخذ صورت جلسه اعلام دریافت مراتب توسط متقاضی .
شرایط اخذ نمایندگی
الف ) شرایط عمومی متقاضی : 
 1- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی .
 2- نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحا داشتن حسن شهرت در محل کسب .
 3- اقامت دائم در محل تقاضا .
 4 - داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان .
 5- دارا بودن حداقل 25 سال سن .
 6- داشتن جواز کسب اتحادیه صنایع چوب یا مبلمان .
 7- داشتن فروشگاه مناسب با کار نمایندگی .
 
ب ) شرایط اختصاصی :
 1- داشتن ویترین مناسب برای نمایش محصولات التاش.
 2- مکان نمایندگی ترجیحا به صورت همکف و با حداقل متراژ 150 مترمربع.
 3-  نمای ورودی فروشگاه به صورت سکوریت تجهیز شده باشد.
 4- نمایشگاه دارای کف مناسب ( نداشتن هیچ گونه شیب ) بوده و فرش شده با سنگ ، سرامیک روشن با    ابعاد بزرگ و یا پارکت باشد.
 5- دیواره ها بایستی کاملا صاف و گچ کاری شده باشد و ترجیحا پوشیده با کاغذ دیواری و یا رنگ باشد
 6- داشتن سیستم رایانه جهت اتصال به سرور مالی شرکت .
 7- داشتن امکان نصب تابلو.
 بدیهی است پس از تدوین آیین نامه های ارزیابی با رویکرد نظام آراستگی در سال 1395 شرایط اختصاصی        احراز نمایندگی ها بازبینی خواهد شد .
        
ج ) مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده :  
 1-  تکمیل درخواست نمایندگی در        http://eltash.ir
 2-  تهیه ارائه کروکی محل مورد تقاضا با نشان دادن موقعیت ملک مورد نظر و نزدیکترین نمایندگی بر روی آن به  طور دقیق .
 3- ارائه تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .
 4- ارائه تصویر برابر اصل جواز کسب .
 5- ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت .
 6- ارائه تصویر سند مالکیت مغازه و یا اجاره نامه (سه ساله ).
 7- ارائه تصویر مدرک تحصیلی .  
 8- تهیه و ارائه عکس از نمای درونی و بیرونی مغازه .  
 9- ارائه برگه سوء پیشینه .
 
 د ) روش اجرا :
 1-  ارائه درخواست نمایندگی توسط شخص متقاضی .
 2- تشکیل پرونده در امور نمایندگی شرکت و یا ارسال درخواست از طریق سایت شرکت همراه با تسلیم  عکسهای محل نمایندگی .
 3- انجام بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه و اعلام نتیجه بازدید .
 4- دعوت از متقاضی جهت مذاکره در صورت تایید صلاحیت
 5- اطلاع از ضوابط و شرایط اعطاء نمایندگی و اخذ صورت جلسه اعلام دریافت مراتب توسط متقاضی .